จิตวิทยาสำหรับองค์กร


 

หลักสูตรฝึกอบรมและความรู้จิตวิทยาสำหรับองค์กร

(Organizational Psychology)

 

จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม

(Psychology of Communication for Positive Relationship in Team)

จิตวิทยาการรู้คิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(Psychology of Cognitive for Problem Solving and Decision Making)

การสร้างเป้าหมายร่วมในองค์กร

(Goal Setting in Organization)