จิตวิทยาการรู้คิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Psychology of Cognitive for Problem Solving and Decision Making)


หลักสูตร “จิตวิทยาการรู้คิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ”

(Psychology of Cognitive for Problem Solving and Decision Making)

เนื้อหาและกระบวนการ

 • ความเข้าใจในจิตวิทยาการรู้คิด การจัดการปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • ความเข้าใจในความคิดเพื่อแก้ปัญหาแต่ละรูปแบบ (Cognitive Style) เช่น ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) ความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) ความคิดเชิงบวก (Positive thinking) ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking)
 • การฝึกวิเคราะห์ปัญหาเพื่อวางแผนหาสาเหตุ แนวทาง และคาดการณ์ผลลัพธ์
 • กิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบ
 • เพื่อให้สามารถเลือกใช้ทักษะการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับตนเองและสถานการณ์
 • เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการทำงาน

วิธีการอบรม

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
 • การทำแบบฝึกหัดเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
 • การฝึกทักษะการรู้คิด
 • กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 20-80 คน

 • หัวหน้างานทุกระดับ
 • พนักงานทั่วไป
 • บุคคลทั่วไป