แบบทดสอบทางจิตวิทยา


แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Tests)

แบบสำรวจความเครียด

(stress Survey)

  • เพื่อประเมินความเครียดของตนเองเบื้องต้น
  • ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
  • มีข้อความทั้งหมด 20 ข้อ