การสร้างเป้าหมายร่วมในองค์กร (Goal Setting in Organization)


หลักสูตร “การสร้างเป้าหมายร่วมในองค์กร”

(Goal Setting in Organization)

เนื้อหาและกระบวนการ

สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของเป้าหมายร่วมกันขององค์กร สร้างความตระหนักรู้ถึงเป้าหมายส่วนบุคคลในการทำงาน เชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรเข้ากับเป้าหมายบุคคล นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันของทีมงาน โดยใช้กิจกรรม Team Building ทั้งนี้ องค์กรจะกำหนดเป้าหมาย ซึ่งเป็นคุณค่าร่วมกันขององค์กร (Core Value) เพื่อสื่อสารแก่พนักงานผ่านการอบรมนี้

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาสัมพันธภาพ
  2. สร้างจุดมุ่งหมายร่วมในองค์กร
  3. สร้างความตระหนักถึงเป้าหมายร่วม
  4. เข้าใจเป้าหมายของตนเองในการทำงาน
  5. ลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่ลงรอยในทีม

วิธีการอบรม

  • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
  • กิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
  • การสนทนาและการฟังในกลุ่มย่อย
  • กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์และละลายพฤติกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างานและพนักงานในองค์กร จำนวน 20-80 คน