จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม (Psychology of Communication for Positive Relationship in Team)


หลักสูตร “จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม”
(Psychology of Communication for Positive Relationship in Team)

 

เนื้อหาและกระบวนการ

• ความเข้าใจในจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม
• การสื่อสารแต่ละรูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication) การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) การสื่อสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) การสื่อสารในองค์กร (Organization Communication) การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
• ฝึกทักษะการสื่อสารโดยการเป็นผู้พูดและผู้ฟังด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา
• การทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นในมิติด้านจิตใจผ่านการสื่อสารเชิงลึก

วัตถุประสงค์

• เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา
• เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพของบุคลากรในทีม โดยเน้นความสำคัญของมิติด้านจิตใจ
• เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของตนเองและผู้อื่น
• เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่ลงรอยในทีม

วิธีการอบรม

• การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
• การทำแบบฝึกหัดเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
• การฝึกทักษะการสื่อสาร
• การสนทนาและการฟังเชิงลึก
• กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 20-80 คน

• หัวหน้างานทุกระดับ
• พนักงานทั่วไป
• บุคคลทั่วไป