เกี่ยวกับจิตวิทยาสยาม


จิตวิทยาสยาม

จิตวิทยาสยาม เป็นองค์กรเอกชน ที่ให้บริการด้านจิตวิทยาแบบครบวงจร ทั้งการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาวิชาชีพ การพัฒนาแบบทดสอบ การวัดประเมินผลทางจิตวิทยา การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร  โดยมีความมุ่งมั่นในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาแต่ละสาขา เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต และพัฒนาศักยภาพของบุคคล ตลอดจนส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้แก่สังคม

บริการของเรา

  • การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
  • การทดสอบทางจิตวิทยา
  • การอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
  • การเผยแพร่บทความด้านจิตวิทยา

ช่วงเวลาให้บริการ

  • ติดต่อสอบถาม เวลาสำนักงาน 9:00-17:00 น.
  • บริการปรึกษาแบบรายบุคคล 12:00-19:00 น.
  • บริการปรึกษาทางวีดีโอคอล/ แชท/ โทรศัพท์ 10:00-23:00 น.