การให้บริการฟรี


** ขออภัยงดให้บริการฟรีชั่วคราว เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว **

การให้บริการฟรี สำหรับ นิสิต นักศึกษา ฐานะยากจน

จิตวิทยาสยาม ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในบุคคลทุกระดับ เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงบริการนักจิตวิทยา เราจึงยินดีให้บริการแก่ นิสิต นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. เป็นนิสิต นักศึกษา ฐานะยากจน
  2. มีความจำเป็นเร่งด่วน
  3. เฉพาะทางวีดีโอคอล โทรศัพท์ และแชท
  4. เฉพาะในเวลา 10:00-16:00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  5. ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อร่วมพัฒนากระบวนการ
  6. จองได้เฉพาะเดือนที่แสดงอยู่ในตารางท้ายข้อความนี้
  7. จำกัดจำนวนแต่ละเดือน ตามประกาศหน้าเว็บ
  8. เมื่อนัดนักจิตวิทยาแล้ว ไม่ใช้บริการตามนัด ขอสงวนสิทธิ์งดบริการฟรีในครั้งต่อไป
  9. หากไม่ตรงตามเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนักจิตวิทยา
  10. ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่กำหนด

 

** ขออภัยงดให้บริการฟรีชั่วคราว เนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว **