ปรึกษานักจิตวิทยา


บริการ ‘ปรึกษานักจิตวิทยา’

จิตวิทยาสยาม ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป โดยทีมนักจิตวิทยาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์การปรึกษาเชิงจิตวิทยามากกว่า 2,000 ชั่วโมง

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Psychological Counseling)

อยู่ในรูปแบบของการสนทนาพูดคุย และใช้กิจกรรมเชิงจิตวิทยาประกอบ เพื่อช่วยเหลือทางด้านจิตใจในเรื่องต่างๆ อาทิ ความเครียดวิตกกังวล สัมพันธภาพ การเรียน การทำงาน การวางแผนชีวิต ฯลฯ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจ พัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับพฤติกรรม เป็นหนึ่งในแนวทางป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงของการเกิดปัญหาทางจิตเวช

นักจิตวิทยา (Psychologist)

เป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านจิตใจในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา นักจิตวิทยาของเรา เป็นนักจิตวิทยาซึ่งจบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มีประสบการณ์ทั้งในเชิงการวิจัยและปฏิบัติงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะทางด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยามากกว่า 10 ปี

ปรึกษานักจิตวิทยา

รับฟัง เข้าใจ ไม่ใช้ยา

ผู้รับบริการ (Client)

ผู้เข้ารับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นผู้ต้องการความช่วยเหลือทางจิตใจทั้งในเชิงการคลี่คลายความทุกข์ และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นผู้ป่วย ทั้งนี้ ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่มีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนักจิตวิทยา (Ethical Principles of Psychologists)

ช่วงเวลาให้บริการ